Modules

Ontdekkend Kijken

Het centrale onderwerp van Methode Heijkoop is de relatie tussen een persoon met een beperking en zijn begeleiders en familieleden. Hoewel de persoon met de beperking afhankelijker is van de mensen om hem heen dan andersom, hebben ze elkaar als mens hard nodig. De Methode Heijkoop helpt begeleiders en familieleden op een nieuwe manier kijken naar hun cliënt en familielid. Ontdekkend kijken is bedoeld om professionals en familieleden te inspireren om de levenskwaliteit van mensen met een beperking duurzaam te verhogen.

De Basismodule leidt deelnemers op om het basisinstrument van de Methode Heijkoop videoanalyse Ontdekkend Kijken te implementeren in een professioneel team of gezin. Hierdoor wordt een intern proces van verandering op gang gebracht dat leidt tot toenemend zelf- en wederzijds vertrouwen bij zowel de cliënt als begeleider.

Vermindering van probleemgedrag is daarbij een belangrijk bijverschijnsel. Bij ernstig en chronisch probleemgedrag is de inzet van het instrument Constructieve Hantering Probleemgedrag een noodzakelijke aanvulling op dit basisinstrument.

 

Voor wie

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij:

 • een leidinggevende of adviserende c.q.  coachende functie heeft;
 • in staat is een groepsgesprek te leiden;
 • kennis op hbo-niveau tot zich kan nemen;
 • gelegenheid krijgt om met een team of gezin videoanalyse Ontdekkend Kijken uit te voeren en zichzelf te filmen;
 • gelegenheid heeft om verwerkingstaken uit het uitvoeren.

 

Wat je leert

Het instrument Ontdekkend Kijken toe te passen door:

 • Welzijn of het gebrek aan welzijn te begrijpen vanuit een relationeel perspectief.
 • Een methodische manier van videoanalyse uit te voeren waardoor de begeleider vanuit het standpunt van de cliënt naar de wereld gaat kijken en daardoor zich bewust wordt van zijn beleving, emoties en intenties.
 • Een procesmatige ontwikkeling op gang te brengen die een blijvende verandering bewerkt in de kwaliteit van contact en communicatie.
 • Alle stappen in het traject Ontdekkend Kijken te kunnen uitvoeren. Deze zijn:
  • Een Oriëntatie inhoud te geven op wat er speelt bij begeleiders en cliënt.
  • Het leiden van werkbijeenkomsten videoanalyse Ontdekkend Kijken.
  • Het stimuleren van Verkenningen in de praktijk.
  • Het inventariseren van de manier waarop de cliënt zich toont en staande houdt.
  • Het benoemen van Relationele kwaliteiten die voortvloeien uit het Ontdekkend kijken.
 • Vanuit een uitnodigende houding de volgende vaardigheden in te zetten:
  • Actief luisteren naar de inbreng van iedere deelnemer afzonderlijk.
  • De opzet en structuur van een werkbijeenkomst bewaken.
  • De apparatuur kennen en adequaat bedienen.
  • Een groepsgesprek zó leiden dat:
   • Iedere deelnemer ervaart dat zijn inbreng er toe doet.
   • De inhoud gericht wordt en blijft op betekenisvol kijken naar lichaamstaal van de cliënt.
 • Kennismaking met de toegevoegde waarde van de vier hulpinstrumenten van Ontdekkend Kijken op de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en begeleider.

 

Opzet van de module

De module bestaat uit acht studiedagen over een periode van  acht maanden.

 • De  eerste vier studiedagen zijn gericht op eigen maken van de noodzakelijke kennis, vaardigheden, relationele opstelling en theoretische achtergrond voor het uitvoeren van het basisinstrument Ontdekkend Kijken.
 • Op de 5e studiedag maak je kennis met de hulpinstrumenten van Ontdekkend Kijken.
 • In de  daaropvolgende drie studiedagen krijgt je feedback op basis van de gefilmde uitvoering van videoanalyse Ontdekkend Kijken in de eigen praktijk.

 

Studiebelasting

Per studiedag moet rekening worden gehouden met:

 • 7 lesuren
 • 3 tot 5 uur voor:
  • studie
  • uitvoering van het instrument met een team (max. 4 personen)
  • uitvoeren van de verwerkingstaak.

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Basismodule Methode Heijkoop’  wordt er getoetst op kennis en vaardigheden.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.

 

Kosten

De opleidingsprijs is inclusief:

 • Hand-outs
 • Koffie/thee
 • Lunch

Exclusief de verplichte literatuur:

Kosten
€ 1.995,-

Driebergen
7 januari 2021
21 januari 2021
18 februari 2021
25 maart 2021
22 april 2021
20 mei 2021
10 juni 2021
1 juli 2021

Deventer
6 januari 2021
3 februari 2021
3 maart 2021
30 maart 2021
21 april 2021
14 mei 2021
11 juni 2021
7 juli 2021

Home