Modules

Ontdekkend Kijken

De module leidt deelnemers op om het basisinstrument van de Methode Heijkoop videoanalyse Ontdekkend Kijken te implementeren in een professioneel team of gezin. Hierdoor wordt een intern proces van verandering op gang gebracht dat leidt tot toenemend zelf- en wederzijds vertrouwen bij zowel de cliënt als begeleider.

Vermindering van probleemgedrag is daarbij een belangrijk bijverschijnsel. Bij ernstig en chronisch probleemgedrag is de inzet van het instrument Constructieve Hantering Probleemgedrag een noodzakelijke aanvulling op dit basisinstrument.

 

Wetenschappelijk onderzoek
Van 2015 - 2017 vond er aan de universiteit van Nottingham (UK) kwalitatief wetenschappelijk onderzoek plaats naar het instrument Ontdekkend Kijken. Lees hier de resultaten en conclusie.

 

Voor wie

Van de studenten wordt verwacht dat zij:

 • een leidinggevende of adviserende c.q.  coachende functie te hebben;
 • in staat te zijn een groepsgesprek te leiden;
 • kennis op minimaal hbo niveau tot zich te kunnen nemen;
 • gelegenheid krijgen om met een team of gezin videoanalyse Ontdekkend Kijken uit te voeren en zichzelf te filmen;
 • gelegenheid hebben om verwerkingstaken uit het uitvoeren.

 

Wat je leert

 • Het instrument Ontdekkend Kijken toe te passen door:
  • Welzijn of het gebrek aan welzijn te begrijpen vanuit een relationeel perspectief.
  • Een methodische manier van videoanalyse uit te voeren waardoor de begeleider vanuit het standpunt van de cliënt naar de wereld gaat kijken en daardoor zich bewust wordt van zijn beleving, emoties en intenties.
  • Een procesmatige ontwikkeling op gang te brengen die een blijvende verandering bewerkt in de kwaliteit van contact en communicatie.
  • Alle stappen in het traject Ontdekkend Kijken te kunnen uitvoeren. Deze zijn:
  • Een Oriëntatie inhoud te geven op wat er speelt bij begeleiders en cliënt.
  • Het leiden van werkbijeenkomsten videoanalyse Ontdekkend Kijken .
  • Het stimuleren van Verkenningen in de praktijk.
  • Het inventariseren van de persoonlijke manier waarop de cliënt zich toont en staande houdt, en intenties, emoties en beleving die daarmee gepaard gaan.
  • Het benoemen van Relationele kwaliteiten die voortvloeien uit het Ontdekkend kijken.
 • Vanuit een uitnodigende houding de volgende vaardigheden in te zetten:
  • Actief luisteren naar de inbreng van iedere deelnemer afzonderlijk.
  • De opzet en structuur van een werkbijeenkomst bewaken.
  • De apparatuur kennen en adequaat bedienen.
  • Een groepsgesprek zó leiden dat:
   • Iedere deelnemer ervaart dat zijn inbreng er toe doet.
   • De inhoud gericht wordt en blijft op betekenisvol kijken naar de cliënt.
 • Kennismaking met de vier hulpinstrumenten van Ontdekkend Kijken.

 

Opzet van de module

De module bestaat uit acht studiedagen over een periode van  acht maanden.

 • De  eerste vier studiedagen zijn gericht op eigen maken van de noodzakelijke kennis, vaardigheden, relationele opstelling en theoretische achtergrond voor het uitvoeren van het basisinstrument Ontdekkend Kijken.
 • Op de 5e studiedag maak je kennis met de hulpinstrumenten van Ontdekkend Kijken.
 • In de  daaropvolgende drie studiedagen krijgt je feedback op basis van de gefilmde uitvoering van videoanalyse Ontdekkend Kijken in de eigen praktijk.

Groepsgrootte
Het maximaal aantal studenten is acht.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 uren, voor studie, uitvoering van het instrument met een team (max. 4 personen) en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Basismodule Methode Heijkoop’  wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten
€ 1.995,-

Driebergen
10 september 2020
8 oktober 2020
12 november 2020
10 december 2020
14 januari 2021
18 februari 2021
18 maart 2021
15 april 2021

Deventer
6 januari 2021
3 februari 2021
3 maart 2021
30 maart 2021
21 april 2021
14 mei 2021
11 juni 2021
7 juli 2021

Home