Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Heijkoop Academy: Heijkoop Academy b.v. gevestigd aan de Drietrompetterstraat 10 te Heusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 18124427.
 2. Module/Opleiding: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en student.
 3. Student: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1       De overeenkomst tussen Heijkoop Academy en student komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via e-mail. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan een elektronische bevestiging.

2.2       Door digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de student in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de module door de Heijkoop Academy.

2.3       De student schrijft zich in voor de op het inschrijfformulier ingevulde module(s) dan wel voor de hele opleiding Heijkooptrainer of Heijkooptrainer-coach.

2.4       Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De student wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een digitale bevestiging. De inschrijving wordt definitief:

 1. wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende module te laten doorgaan;
 2. wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende module.

2.5       Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een module vol is, kan de student op diens verzoek worden ingeschreven voor een module waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende module gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke module.

Artikel 3. Uitvoering modules

3.1       De Heijkoop Academy verzorgt de module zoals deze op de website is omschreven

3.2       Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.

3.3       Inhalen/ uitstellen van lessen: De student schrijft zich in voor de duur van de gehele module. Bij verzuim van deelname aan de modulelessen wordt geen modulegeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

3.4       Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal de Heijkoop Academy vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de student hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de student geen recht op (schade)vergoeding. Student behoudt wel het recht op een inhaalles, die door de Heijkoop Academy wordt georganiseerd.

3.5       Annulering van modules door de Heijkoop Academy: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een module is de Heijkoop Academy gerechtigd de module te annuleren. Indien een module niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde modulegeld gerestitueerd. Hierbij moet de student aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De student maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. De Heijkoop Academy zal de student een aanbod doen om dezelfde module op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 4. Annulering module (door student)

 • Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een module met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling.
  • annulering voordat de module is begonnen geschiedt door middel van een telefonische afmelding of per e-mail;
  • annulering vijf weken voor aanvang van de module is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50;
  • bij annulering korter dan vijf weken voor aanvang van de module is de consument 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd; men mag wel een andere student in die plaats aanmelden.
  • na aanvang van de module is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien student anderszins niet meer aan de module deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst

5.1       De student kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

5.2       Gedurende dertig dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een module heeft de student het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.3       Met inachtneming van het bepaalde in 5.5, heeft de student in geval van ontbinding overeenkomstig 5.2 en  5.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De Heijkoop Academy betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

5.4       In geval van ontbinding overeenkomstig 5.2 en 5.3 dient de student eventueel van de Heijkoop Academy ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Heijkoop Academy terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de student. Het terugzenden geschiedt voor risico van de student.

5.5       Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 5.2 en 5.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Heijkoop Academy aan de student van rechtswege ontbonden.

5.6       Geen recht op ontbinding overeenkomstig 5.2 bestaat, als het onderwijs door Heijkoop Academy met instemming van de student is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 6. Prijzen

6.1       De opgegeven prijzen van modules zijn prijzen in euro's en vrijgesteld van btw.

6.2       De prijzen zoals Heijkoop Academy deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

6.3       De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

6.4       Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 7. Lesmateriaal

7.1       Copyright van alle door Heijkoop Academy gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Heijkoop Academy, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 8. Betaling

8.1       Na ontvangst van het elektronische inschrijfformulier door Heijkoop Academy is de student het gehele modulegeld aan Heijkoop Academy verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Heijkoop Academy.

Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

8.3       Wanneer het modulegeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Heijkoop Academy gerechtigd boven het verschuldigde modulegeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de student in rekening te brengen.

8.4       Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Heijkoop Academy het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 9. Privacy

Door studenten verstrekte informatie wordt door de Heijkoop Academy, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Heijkoop Academy zal deze informatie alleen gebruiken om de student te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt de Heijkoop Academy zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 10. Vragen en klachten

De Heijkoop Academy streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de module binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de Heijkoop Academy per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home