Consultatie & Advisering

Bij de inzet van Jacques Heijkoop als consulent zijn een aantal van de onderstaande aspecten van belang.

 • Karakter en duur
 • Inzet consulent
 • Wie zijn betrokken
 • Fasering van de behandeling
 • Achtergrond en werkwijze Methode Heijkoop
 • Borging van de effecten

Karakter en duur
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een incidentele en een meer structurele inzet. Onder incidentele consultatie wordt verstaan het geven van relatief kortdurende advisering en coaching. Te denken valt aan één tot vier contacten.
De aanleiding kan zijn de behoefte aan een second-opinion, kortdurende crisisinterventie of enkele adviserende contacten.
Structurele inzet wordt overwogen bij ernstig vastgelopen situaties. Het consulentschap heeft dan een langduriger karakter, van drie tot negen maanden. De contactintensiteit is geleidelijk aflopend.

Inzet consulent
De inzet van de consulent kan variëren tussen aan de ene kant supervisie aan een behandelverantwoordelijke tot aan de andere kant periodieke contacten met begeleiders en cliënt.
Bij een louter superviserende inzet worden feedback en tips gegeven aan de behandelcoördinator en eventueel persoonlijk begeleider.
Bij consultatie met periodiek direct contact is er schouder-aan-schouder contacten met begeleiders in de dagelijkse praktijk. Dit contact is voorbereidend op teambijeenkomsten. Binnen deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan bewustwording en inzichten die de basis vormen voor de vorming van een nieuwe attitude.

Wie zijn betrokken
De beste resultaten worden bereikt naarmate de actieve betrokkenheid bij de consultatie gespreid is over meerdere personen in verschillende functies. Denk daarbij aan: leidinggevende, gedragswetenschapper, pedagogische medewerker/trainer, sterbegeleider binnen het team van begeleiders, persoonlijk begeleider.
Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat over de betrokkenheid van professionals die duidelijk onderscheiden is van de persoonlijke betrokkenheid van familieleden.

Hieronder een voorbeeld van bevoegdheden en taken bij verschillende betrokkenen.

Fasering consultatietraject
Binnen een consultatietraject kunnen vier fases worden onderscheiden:

 1. Oriëntatie en analyse
 2. Bewustwording en beeldvorming
 3. Invoering en eigen maken
 4. Onderhoud en opfrissen.

De fases volgen elkaar zowel inhoudelijk als procesmatig op. Na de afronding van iedere fase wordt besloten of en hoe de volgende fase wordt ingezet. De betrokkenheid van de consulent wordt bij aanvang van iedere volgende fase opnieuw bepaald.

1e fase: Oriëntatie en Analyse

 1. Intakegesprek. Toelichting op en gesprek over actuele problematiek. Betrokkenen: leidinggevende, behandelverantwoordelijke, persoonlijk begeleider, familielid.
 2. Kennismaking met cliënt.
 3. Observaties in dagelijks leven cliënt gevolgd door een gesprek met de aan aanwezige begeleider. Betrokkenen: cliënt, ervaren begeleider(s)
 4. Uitwisseling bevindingen met team van begeleiders e.a. betrokkenen in combinatie met toelichting uitgangspunten methode Heijkoop.
 5. Presentatie bevindingen aan deelnemers intakegesprek. Advies voor het vervolg van de behandeling

Het streven is de 1e fase binnen een periode van 6 weken af te ronden.

Volgende fases
De volgende fases van het consultatietraject richten zich op een intern veranderingsproces bij begeleiders. Een stap die noodzakelijk is om een structurele verandering te krijgen in de attitude van waaruit de cliënt begeleid wordt. Voor de uitvoering hiervan kan het nodig zijn de inzet van Jacques Heijkoop aan te vullen of te vervangen door een andere consulent of trainer die is opgeleid en ervaring heeft met de toepassing van de methode Heijkoop.
Voor de aanvang van hun inzet moet het duidelijk zijn door wie en hoe deze externe impuls binnen het intern ondersteunend netwerk wordt geïntegreerd.

2e fase: Bewustwording en Beeldvorming

 1. Twee werkbijeenkomsten Ontdekkend Kijken.
 2. Of Twee teambijeenkomsten ‘Functioneringsprofiel’, of ‘Probleemoplossend samenwerken’ of ‘Relatiedynamiek'.

Totale duur van deze fase is ongeveer 2 à 4 maanden.

3e fase: Invoering en eigen maken

 1. 1. Samenvatting ontdekkingen en inzichten.
 2. Formuleren thema’s m.b.t. kwaliteit van begeleiding.
 3. Videotraining gericht op de persoon van de begeleiders.

De duur van deze fase is afhankelijk van de gekozen werkwijze. Een versnelling in het proces wordt gestimuleerd door in de loop van de 2e fase te starten met individuele videotraining. Daarmee wordt de invoeringsfase uitgesmeerd over een langere tijd, terwijl de tijdsinzet voor het hele team relatief laag blijft. Totale duur 3 à 6 maanden.

4e fase: Onderhoud en Opfrissen
Inzet van de consulent en de eventuele videotrainer is sterk afhankelijk van de mate waarin het intern ondersteunende netwerk zich de achtergrond en methodiek van deze benadering heeft eigen gemaakt.

 1. Periodieke evaluatie en opfrisbijeenkomsten, eventueel gecombineerd met:
 2. Verkorte versie Videotraining.

Methode Heijkoop
De visie, theoretische achtergrond en de methodische inzet van instrumenten is gebaseerd op een benadering en werkwijze die bekend staat als Methode Heijkoop. De effectiviteit van de consultatie wordt sterk verhoogd in de mate dat er binnen het team van begeleiders en degenen die hen coachen kennis is over deze Methode.
Kennis van de Methode kan op verschillende manieren aanwezig zijn. Het varieert van zelfstudie, via lezen en ervaring bij andere trajecten, tot het deelnemen aan voorlichting- en studiedagen en/of het volgen van een opleidingstraject.

Borging
De kans op structurele borging van de effecten van consultatie is het grootst als er in de dienstverlenende organisatie als geheel beleid hierover is ontwikkeld. Daarin is dan o.a. opgenomen een opleidingsbeleid voor werknemers in verschillende functies binnen een cluster of afdeling.

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home